Algemene voorwaarden

augustus 2016
https://mobirise.com/

De inhoud van deze website is van algemene aard ten aanzien van de activiteiten van Acupunctuurpraktijk Apollo. U bepaalt zelf de waarde ervan voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke gezondheidssituatie. Apollo acupunctuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website. Apollo Acupunctuur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden, onder nummer 01106074.


Betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de cliënt en de therapeut.


Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de therapeut zich het recht minimaal 75% van het tarief voor de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen. De factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is Apollo acupunctuur gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is Apollo Acupunctuur gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten ( met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25,- euro.

Klachtenregeling

Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut.

De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.

Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan RBCZ ( zie link op pagina). De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Huisregels en bejegening

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van cliënten ook een aantal richtlijnen opgesteld, volgens welke de praktijk werkt. Beiden met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.

Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen.

De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.

Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto,fiets).

Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.

Als u tijdens het wachten lectuur leest of uw kinderen met het speelgoed spelen, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.

Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer,politie) op te volgen.

De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.

Indien er door bv geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn.

Als er derden (bv stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

De therapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de cliënt en therapeut de behandeling beëindigd worden.

Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. Uw behandelaar is geregistreerd bij beroepsvereniging VBAG, met ondertekening van een verklaring van een eed tot geheimhouding ten aanzien van informatie ontvangen van patiënten.